Wat wij geloven

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is
een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen
gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.

Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren
uit een maagd en leefde als mens onder ons.

Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam.
Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig
terug komen op aarde om als Koning te heersen.

 

Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus
plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt.

 

Elk mens is een zondaar en gaat voor eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus.
Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is
de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden. De enige bijbelse en
juiste manier is de doop door onderdompeling.

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met
de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Een van de kenmerken van de doop
met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt.

Wij geloven dat de tongentaal voor iedere gelovige is bedoeld, echter daarnaast zijn andere
gaven van de Heilige Geest, waaronder profetie of vertolking van tongen, die niet voor iedere
gelovige bedoeld zijn, God geeft deze gaven aan wie Hij wil. De Heilige Geest geeft ons de
kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.